- Link Xem những giao dịch nạp tiền thành công :
https://playerduo.com/baotang/posts/5f429fd8a346173ad5678537?
----------
Các bạn có thể xem thêm các giao dịch mới của những người khác ở phía dưới Website

Lịch Sử Nhận Thẻ PlayerCode > khi nạp thành công sẽ nhận dc  các bạn quên thì có thể xem lại  > ở phía dưới cuối Website
--------

Chú Ý :   Chọn Sai Mệnh giá khi nạp > sẽ mất thẻ